BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ

- Tổ chức tại Phim Trường Giải Phóng - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P5: 35m2; LED P20: 70m2.

SHOW ĐÁM CƯỚI

- Tổ chức tại Kumho Asiana Plaza Sài Gòn - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 06/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 132m2.

PRUDENTIAL

- Tổ chức tại White Palace - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 02/04/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7: 32m2; 4 máy chiếu 15.000 lumens.

LIVE SHOW ĐAN TRƯỜNG - NGÀY VÀ ĐÊM

- Tổ chức tại sân khấu 126 - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 12/01/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7 ; P20.

H-ARTISTRY

- Tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du - Tp.HCM
- Thực hiện vào ngày 04/01/2013 
- Sử dụng màn hình LED P7; P20; máy chiếu 15.000 lumens.