BIDV Những Cánh Sóng Vượt Thời Gian

1

Tổ chức tại: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội

Ngày thực hiện: 01/08/2015

Sử dụng LED P5: 102m2