TẤT NIÊN CTY ĐẤT VIỆT

12

- Tổ chức tại Khách sạn Sheraton

- Ngày thực hiện: 26/01/2014

- Sử dụng LED P5 75m2; Hệ thống Panorama