Christie Roadster HD20K-J

Technology: 3DLP
Resolution: 1920 x 1080
Brightness: 20.000 lumens
Contrast: 1600-2000:1 full field | 650:1 ANSI


SONY VPL-CX5

- Độ sáng 2000 ansi lumens 
- Độ phân giải 800 x 600 
- Độ tương phản 400:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,RGBHV

SONY VPL-CS6

- Độ sáng 1800 ansi lumens 
- Độ phân giải 800 x 600
- Độ tương phản 400:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,RGBHV,

PANASONIC LB60EA

- Độ sáng 3200 ansi lumens 
- Độ phân giải 1024 x 768 
- Độ tương phản 400:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,component video,RGBHV,

EIKI LC-XG300

- Độ sáng 4500 ansi lumens 
- Độ phân giải 1024 x 768 
- Độ tương phản 1000:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,RGBHV

SANYO PLC XP - 41

- Độ sáng 3300 ansi lumens 
- Độ phân giải 1024 x 768 
- Độ tương phản 550:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,component video,RGBHV, DVI

Sanyo PLC-XP46

- Độ sáng 4100 ansi lumens
- Độ phân giải 1024x768
- Độ tương phản 800:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,component video,RGBHV, DVI

Sanyo PLC-XP55

- Độ sáng 4500 ansi lumens 
- Độ phân giải 1024 x 768 
- Độ tương phản 1100:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,component video,RGBHV, DVI

SANYO PLC XF - 46

- Độ sáng 12.000 ansi lumens 
- Độ phân giải 1024 x 768 
- Độ tương phản 1,300:1 
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,component video,RGBHV, DVI

Sanyo PLC-XF47

- Độ sáng 15.000 ansi lumens 
- Độ phân giải 1024 x 768
- Độ tương phản 2000:1
- Tín hiệu vào : composite video, s-video,component video,RGBHV, DVI